Love og reglementer

Herunder finder du Roklubben ARA’s love og reglementer og Dansk Forening for Rosports Langtursreglement.

Opdateret 19. august 2015.

Love for Roklubben ARA

§ 1 Navn og hjemsted
•Foreningens navn er ROKLUBBEN ARA. Dens hjemsted er Århus kommune.

§ 2 Formål
•Roklubben ARAs formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke rosport og andre idrætsaktiviteter.

§ 3 Medlemskaber
•Roklubben ARA er medlem af DIF og DFfR og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
•Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 13 til 18 år. Passive medlemmer kan optages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge. Hvis fysikken taler for det, kan bestyrelsen dispensere fra aldersgrænsen.

Optagelse af aktive medlemmer kan kun ske ved udfyldelse af foreningens indmeldelsesblanket. Nye aktive medlemmer skal have udleveret klubbens love og vedtægter.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvor beslutning afgøres ved simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive

§ 5 Kontingent
•Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingent opkræves kvartalsvis forud. Kontingent betales senest den 15. april og den 15. juli.
For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud. Kontingent betales senest den 15. april.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, nægtes adgang til bådene, og deres navne slås op i bådehuset.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

•Til udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen finder sted. Medlemmet har ret til skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover to måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel skriftligt ekskludere vedkommende. Ingen personer, som er i kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller en organisation, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmål om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutning om eksklusionen står ved magt indtil generalforsamlingen eventuelt træffer anden beslutning.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutninger vedrørende eksklusion kræver absolut flertal.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves absolut flertal.

§ 7 Generalforsamling
•Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne. ARA-NYT eller E-mail accepteres som skriftlig meddelelse. Hvis E-mail benyttes skal medlemmer uden E-mail adresse, indkaldes pr. brev.
Dagsorden bekendtgøres af formanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse ved synligt opslag i bådhallen.
•Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en femtedel af samtlige stemmeberettigede er mødt. Passive medlemmer kan uden stemmeret, men med taleret, overvære generalforsamlingen.

§ 8 Dagsorden for generalforsamling
•Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand
7) Valg af kasserer
8) Valg af yderligere fem bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af to revisorer
11) Valg af to revisorsuppleanter
12) Valg af udvalg
13) Eventuelt

§ 9 Ledelse af generalforsamling
•Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved absolut flertal, undtaget herfra er lovændringer jvf. § 15. Absolut flertal forstås som over halvdelen af de afgivende stemmer. Blanke stemmer regnes som ugyldige.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Skal der stemmes mellem flere konkurrerende forslag eller ændringsforslag afklares først gennem en eller flere afstemninger med relativt flertal, hvilket forslag eller ændringsforslag der skal til endelig afstemning. Ved relativt flertal forstås flest stemmer.

Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag. Ændringsforslag skal ligge inden for rammerne af hovedforslaget.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

•Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2
I tilfælde af, at den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter. denne er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11 Bestyrelse
•Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt yderligere fem medlemmer. Formanden vælges på lige år, og kassereren på ulige år. De øvrige medlemmer vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Såfremt en eller flere poster ikke kan besættes, kan den/de stå ledige til næste ordinære generalforsamling.
Den etablerede bestyrelse fordeler den/de manglende posters opgaver imellem sig og offentliggør snarest den vedtagne arbejdsfordeling.

§ 12 Kendskab til love og vedtægter
•Bestyrelsen udarbejder klubreglement, som enhver ubetinget må rette sig efter. Klubreglementet kan ændres så ofte bestyrelsen finder der nødvendigt. Klubreglementet opslås i klubhuset.

§ 13 Økonomi og regnskab
•Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

Bestyrelsen kan ikke foretage nyanskaffelser eller disponere over bevillinger, der overstiger kr. 20.000 uden en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen er pligtig til at føre følgende bøger:
Medlemsprotokol
Forhandlingsprotokol
Kassebog
Rokort
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden generalforsamlinmgen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskabet er fremlagt for medlemmerne en halv time før generalforsamlingen afholdes.

§ 14 Revisorer
•På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og to revisorsuppleanter, jvf. § 8.
Revisorerne skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Ændring af love
•Forandringer af nærværende love kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget vedtages med kvalificeret flertal.

Ved kvalificeret flertal forstås minimum 2/3 af de afgivende stemmer.

§ 16 Opløsning af foreningen
•Såfremt foreningen ophører med at eksistere, hvilket kun kan ske, hvis det aktive medlemstal er under ti personer, nedsættes et tremandsudvalg af bestyrelsen, som på bedste måde skal realisere foreningens ejendom.
Eventuelt overskud må kun anvendes til fremme af rosporten i Sydjysk kreds.

Roklubben ARA’s klubreglement

§ 1 Medlemmer 
• Ethvert nyt medlem, der ikke har deltaget i roning og er blevet frigivet i en roklub før, skal gennemgå instruktion under ledelse af en instruktør. Deltagelse i roning kan finde sted under ledsagelse af en instruktør, indtil det nye medlem er frigivet.
• Passive medlemmer har ret til én tur om året.

§ 2 Svømmeprøve
• For at deltage i roningen kræves at hvert medlem årligt aflægger svømmeprøve. Nye medlemmer kan ikke frigives, før svømmeprøven er aflagt. Svømmeprøven består i at svømme 300 meter, at svømme 50 meter mellem årer og at iføre sig redningsvest i vandet.

§ 3 Vedligeholdelse af materiel
• Alle medlemmer, der har roet i en sæson, er forpligtet til i den pågældende sæson at deltage i vedligeholdelse af materiel efter bestyrelsens anvisninger.

§ 4 Styrmandsrettigheder
• Styrmænd er inddelt i følgende kategorier: korttursstyrmænd, langtursstyrmænd, brabrandstyrmænd. Styrmænd udnævnes af bestyrelsen. Korttursstyrmænd må styre i det daglige rofarvand. Langtursstyrmænd må styre overalt. Brabrandstyrmænd må kun styre på Brabrand Sø.

§ 5 Det daglige rofarvand
• Det daglige rofarvand går fra Moesgård Strand i syd til Rosenholm Bådlaug i nord. Det daglige rofarvand inkluderer Brabrand Sø. Roning på Brabrand sø må KUN ske inden for den markerede bane.

§ 6 Langture
• Ved langture skal DFfRs langtursreglement følges. Inden en langtur kan påbegyndes, skal der foreligge en bevilling fra bestyrelsen. Endagsture kan bevilges af ét bestyrelsesmedlem; strækker turen sig over flere dage, skal den bevilges af to bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Scullerret
• Scullersæsonen går fra 1. maj til sæsonens afslutning. Scullerret kan opnås ved at gennemgå et scullerkursus. For at blive frigivet med sculler ret på havnen, skal man være korttursstyrmand.

§ 8 Vinterroning
• Medlemmer, der ønsker at ro i vintersæsonen, skal godkendes af bestyrelsen som vinterroere. For at blive godkendt som vinterroer skal man have roet 300 km, heraf mindst 100 km i indeværende sæson.
• Vinterroning må kun foregå fra solopgang til solnedgang, i stille vejr og inden for farvandet nord for havnen og til Kaløvig Bådelaug (Studstrup) samt på Brabrand Sø. Der roes tæt ved kysten, max 50 meter ude.
• Ved vinterroning skal man være iført redningsvest, og medbringe mobiltelefon.
• Ved vinterroning i outrigger på Brabrand Sø er det kun tilladt at ro under opsyn.
• Ved alle former for vinterroning skal turen godkendes inden afgang af et bestyrelsesmedlem eller en person, som bestyrelsen har bemyndiget til at give tilladelse. Turens varighed skal oplyses, overholdes og straks efter hjemkomst skal bestyrelsesmedlemmet eller bemyndigede kontaktes.

§ 9 Bemanding
• Intet hold må gå ud uden en styrmand, der er godkendt til den pågældende tur.
• Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet. Der må ikke medtages passagerer i bådene.

§ 10 Rokort
• Enhver tur skal indskrives korrekt på rokort.dk, inden det pågældende hold går ud. Turen må kun forlænges, hvis dette bliver ændret i rokort.dk.

§ 11 Udstyr
• På enhver tur skal der i hver båd forefindes: et øsekar, en bådshage, en stander, et flag og en godkendt redningsvest til hver plads i båden. I Coastal både skal der kun medtages redningsveste. Outriggere er undtaget dette udstyr.

§ 12 Forhold ved dårligt vejr
• Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtighed. Rejser søen sig, så der opstår fare ved at fortsætte roningen, eller er der én i båden, der ønsker det, skal styrmanden straks søge land og efter bedste evne anbringe båden således, at den ikke udsættes for skade, hvis holdet må forlade den. Efterlades en båd, er holdet forpligtet til at sørge for, at den kommer hjem så hurtigt, som forholdene tillader. Indtil båden er hentet, har holdet ikke adgang til andre både.

§ 13 Materiel efter turen
• Båden spules og aftørres ved hjemkomsten
• Bådene placeres efter bestyrelsens anvisninger.

§ 14 Skader på materiel
• Enhver skade på materiellet skal straks indskrives på rokort.dk. Ved grov uforsvarlighed er et medlem forpligtet til at erstatte forvoldte skader på materiellet.

§ 15 Bådreservation
• Bådreservationer kan kun foretages i forbindelse med instruktionskurser, styrmandskurser, kaproninger inkl. målrettet træning og arrangementer åbne for alle klubbens medlemmer. Undtaget er klubbens Coastal 2’er, der kan reserveres fra 24 timer før ønsket rotid. Dog kan den IKKE reserveres på de tidspunkter, hvor der er fællesroning.

§ 16 Medlemmernes ejendele
• Klubben har intet ansvar for medlemmernes ejendele.

§ 17 Dispensation
• Bestyrelsen kan dispensere fra nærværende reglement.

 

Dansk Forening for Roning (DFfR) Langtursreglement

§1
•1.Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR.
•2.Enhver klub skal vedtage eget roreglement for langtursroning. Dette skal som minimum indeholde nærværende reglements bestemmelser samt regler for ansøgning og bevilling af langture.
•3.Begge reglementer skal være opslået i bådhuset.
§2 Definition af langtur
•1.Enhver tur, der går udover det daglige roområde, er en langtur.
•2.Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement.
§3 Generelle krav
•1.Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre højt sikkerhedsniveau.
•2.Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m. uden hvil og kan træde vande.
•3.Desuden skal enhver deltager i langture overfor klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre sig redningsvest i vandet samt svømme mellem to årer.
•4.Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer og båden må ikke overbelastes.
•5.Sejlføring er forbudt.
•6.Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langturstyrmandsret.
•7.På samme måde kan langturstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR´s retningslinier.
•8.Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes.
§4 Turens afvikling
•1.En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindre dette og må ikke være længere ude, end mandskabet kan bjærge sig selv og båden.
•2.Bådens fører har pligt til at søge land, hvis een af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.
•3.Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km.. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot een af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.
§5 Materiel
•1.Den enkelte klubs bestyrelse har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendt af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand.
•2.Langtursbåde skal altid være forsynet med et øsekar og redningsveste (een til hver person ) af en af DFfR godkendt type.
•3.Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og å-systemer.
•4.Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.
§6 Klubbens ansvar
•1.Den enkelte klub er over for DFfR ansvarlig for håndhævelse af nærværende reglement.
•2.Såfremt et medlem af en klub væsentlig overtræder DFfR´s eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfR´s hovedbestyrelse. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i langtursroning indtil sagen er afgjort.
§7 Dispensation
•1.DFfR´s hovedbestyrelse kan efter indstilling fra langtursudvalget dispensere fra nærværende reglement.
•2.Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører eller klubbens bestyrelse.